عشایر

رنگ فرش ایرنی

اولین فرش به احتمال زیاد به‌وسیله افراد چادرنشین برای فرش کردن کف خاکی چادرشان بافته‌شده بود. ولی امکان اینکه فرش به‌ وسیله مصری‌ها، ...

ادامه مطلب